Project Manager

We are currently looking for:

Project Manager

NL_Flag

nFuse is een Multi Cloud Application Managed Services provider. We beheren en monitoren de applicaties van onze klanten. Het kan dan gaan over applicaties, maar ook over websites, e-commerce-omgevingen, enzovoort. Daarnaast hebben we ook een hosting component, waarbij we in verschillende clouds hosting verzorgen voor onze klanten.

Wij zoeken een gemotiveerde Project Manager met ervaring in het delegeren van taken en het bijhouden van projecten die zich in verschillende stadia kunnen bevinden. Bij nieuwe klanten is de opstartfase extreem belangrijk. Dit zal volledig in projectmodus verlopen. Na onboarding zal dit door runtime operations overgenomen worden. Onze Project Manager zal rechtstreeks met klanten samenwerken om ervoor te zorgen dat de op te leveren producten binnen scope en budget vallen. Er is een nauwe samenwerking met ons technisch team en ons service delivery team. De PM zal samenwerken met andere development competence centers om ervoor te zorgen dat alle aspecten van elk project compatibel zijn. We zijn op zoek naar een creatief en toegewijd individu dat past bij onze samenwerkingscultuur.

Verantwoordelijkheden en taken

 • Kick-off van klantprojecten en bewaken van de scope.
 • Samenwerken met verschillende interne en externe, operations en development teams
 • Bewaking van gestelde deadlines.
 • Projecttaken delegeren op basis van de individuele sterke punten, vaardigheden en ervaringsniveaus van jonge medewerkers.
 • De prestaties binnen de projecten opvolgen, in het bijzonder om een succesvolle opstart van nieuwe projecten te verzekeren.
 • Leiderschapsvaardigheden gebruiken en voortdurend blijven ontwikkelen.
 • Ondersteunen van het team met interne doelen.

Vaardigheden en kwalificaties

 • Uitstekende soft skills en communicatieve vaardigheden, zodat je klanten goed te woord kan staan.
 • Probleemoplossend en analytisch denken.
 • Georganiseerd en gestructureerd werken, alleen, maar ook in een team.
 • Proactiviteit
 • Samen met collega’s aan oplossingen werken.
 • Een brede interesse koesteren voor cloudtechnologieën en hier stappen in willen maken.
 • 2-3 jaar ervaring in projectmanagement.
 • Ervaring met procesverbetering.
 • Vaardigheden op het gebied van tijdsbeheer en analyse.
 • Scrum ervaring is een plus.

Wat mag jij verwachten van nFuse?

 • Een zeer gevarieerde, full-time job waar zelfstandigheid centraal staat.
 • On-the-job-training en coaching.
 • Werken in een enthousiast en jong team.
 • Een aantrekkelijk salaris.
 • Hybride werken met een goede work life balance.
 • Een bedrijfswagen met tankkaart.
 • Extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdvergoeding.
 • Op (zeer) regelmatige basis team- en groepsactiviteiten.
 • Een hele resem Cronos-voordelen.

Locatie

 • België, Hasselt

Project Manager

nFuse is a Multi Cloud Application Managed Services provider. We manage and monitor our customers’ applications. These can be applications, but also websites, e-commerce environments, and so on. We also have a hosting component, providing hosting in different clouds for our customers.

We are looking for a motivated Project Manager with experience in delegating tasks and keeping track of projects that may be at different stages. With new customers, the start-up phase is extremely important. This will be entirely in project mode. After onboarding, this will be taken over by runtime operations. Our Project Manager will work directly with customers to ensure that deliverables are within scope and budget. There will be close collaboration with our technical team and service delivery team. They will work with other development competence centres to ensure that all aspects of each project are compatible. We are looking for a creative and dedicated individual who fits our collaborative culture.

Responsibilities and tasks

 • Kick-off of client projects and monitoring the scope.
 • Collaborate with various internal and external, operations and development teams
 • Monitor set deadlines.
 • Delegate project tasks based on individual strengths, skills and experience levels of junior staff.
 • Monitor performance within projects, mainly to ensure the successful start-up of new projects.
 • Use leadership skills and continuously develop them.
 • Support the team with internal goals.

Skills and qualifications

 • Excellent soft skills and a strong communicator, enabling you to speak well to customers.
 • Problem-solving and analytical thinking skills.
 • Working in an organised and structured way, alone and in a team.
 • Proactive spirit
 • Work on solutions together with colleagues.
 • Broadly interested in cloud technologies and wanting to make strides in this.
 • 2-3 years’ experience in project management.
 • Experience in process improvement.
 • Time management and analysis skills.
 • Scrum experience is a plus.

What can you expect from nFuse?

 • A highly varied, full-time job where independence is key.
 • On-the-job training and coaching.
 • Working in an enthusiastic and young team.
 • An attractive salary.
 • Hybrid working with a good work-life balance.
 • A company car with fuel card.
 • Extra-legal benefits: group insurance, hospitalisation insurance and meal allowance.
 • Regular team and group activities.
 • A whole host of Cronos benefits.

Location

Belgium, Hasselt

What We Can Do For You

Does all this sound like you? Send your c.v. to

[email protected]